1. Вие сте тук:
  2. All Jobs worldwide
  3. Gigajob България
  4. Условия за ползване за работодатели, кандидати и агенции за подбор.
 
 

Нашите условия за ползване

Прочетете нашите условия за ползване и участие

Тук ние трябва да публикуваме тези условия и Вие трябва да се съгласите с тях. Преди да можете да използвате нашите услуги трябва да прочетете, разберете и да се съгласите с нашите правила и условия.

Ние имаме два различни набора от правила.

Следните "условия за ползване" са в сила винаги, когато посещавате нашата страница Gigajob.com.
 
Общи условия за участие
(Версия 1.3 от 10.12.2006)
1. ОБЩО
Die Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (по-нататък накратко: "Netzmarkt") със седалище в Erlangen/Бавария позволява на наблюдателя (по-нататък накратко: "Потребител") безплатно публикуване на свои собствени вноски, след като те са напълно и безусловно приети в следните условия за ползване. По този начин, тези потребители стават "участници" в интернет офертата. Ако искате да станете участник, трябва да се съгласите със следните правила.
2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Участникът е прочел в рамките на тази интернет оферта публикувани общи условия за използване и ги приема изцяло.
3. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Netzmarkt си запазва правото по всяко време и без предупреждение да блокира временно или постоянно вноски от всякакъв вид или части от тях, да ги изтрива, или да ги изключва изцяло или частично от използването на този уеб сайт. Участникът приема безвъзвратно това право на Netzmarkt. В допълнение участникът се отказва от оспорване на решенията, взети относно допускане/недопускане на вноските и на участниците, както и от подаването на искове, които имат правно основание в упражняването на това право на собственост, срещу Netzmarkt.
4. ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ
На Netzmarkt не е възможно (поради големия им брой) да следи без пропуски, да преследва, да проверява съдържанието и да упражнява активен контрол на вноските на участниците (данни, текст, софтуер, звукови записи, фотографии, графики, видео или други материали). Заради това Netzmarkt отхвърля всякаква юридическа отговорност за вноските на участниците. По този начин, участниците носят единствената законова отговорност за своите вноски, които ще бъдат публикувани или които се изпращат в рамките на частната Netzmarkt-инфраструктура, и осигуряват Netzmarkt и/или неговите директори при първо поискване на отговорността по отношение на трети страни, които твърдят, че вноските на участника или на части от тях са в нарушение на техните права.
Участникът се съгласява да спазва всички приложими правни изисквания и да възстанови всяка щета на Netzmarkt, произтичаща от евентуално неспазване на тези изисквания. По-специално, но не изключително, участникът се задължава внимателно да проверява, дали неговият принос не нарушава разпоредбите на авторското право, търговската марка и патентното право, правото на конкуренция, личните права или закона за отговорността за продукта.
Netzmarkt е особено чувствителен към вноски, които неизбежно водят до свързани големи щети на имиджа и които нарушават една от следните правни разпоредби: порнография (§ 184 StGB), размирици (§130 StGB), обиди, клевети (§ 185-188 StGB) и подбуждане към престъпления (§ 130a StGB). В случай, че участникът е осъден за това, че е нарушил в резултат на неговата вноска една от посочените по-горе правни норми, тогава той се ангажира още днес да заплати обезщетение на Netzmarkt.
Участникът носи самостоятелна отговорност за това, доколко неговите вноски съдържат хиперлинкове/препратки към съдържание/сайтове на трети страни, и те отговарят на изискванията на условията за участие, по същия начин както носи отговорност за своите собствените вноски.
5. КАЧЕСТВО НА ВНОСКИТЕ
Участникът се съгласява да осигурява свободно своите вноски от правата на трети лица. Той се ангажира също така да представя вярна, пълна, актуална и надеждна цялата информация и да се въздържа от обидни и неуместни/груби изрази. Освен това на участника е забранено да рекламира себе си или трети лица като част от неговите вноски или да злоупотребява с участието на някакъв вид търговска дейност.
6. ОБРАБОТКА НА ВНОСКИТЕ
Netzmarkt си запазва правото да променя вноските на участника по свое усмотрение, да ги съкращава, да ги допълва, или да ги изтрива. Участникът потвърждава още сега, че е съгласен и че разполага с необходимите права за промяна на неговите вноски, който той предава в пълна гама за използване от страна на Netzmarkt.
7. ПУБЛИКУВАНЕ НА ВНОСКИ
Участникът потвърждава, че той е собственик на всички права върху своите вноски. За публикуването на неговите вноски участникът прехвърля правата си на Netzmarkt във времето и пространството, толкова значително и малко ограничено, колкото закона това изобщо разрешава. Netzmarkt приема този трансфер. Предназначеното използване от страна на Netzmarkt обхваща в допълнение към публикуването на вноската в този и други интернет сайтове, също и публикуването под формата на бюлетини, печатни медии, софтуер и други медийни форми. Чрез публикуването на вноски не се създават никакви искове за възнаграждения (т.е. за: хонорари, лицензионни такси, възстановяване на разходи и т.н.) на участниците на Netzmarkt. Той предлага своите вноски изцяло безплатно на разположение.
Netzmarkt е свободен да промени вноската на участника в редакционен контекст както му харесва. Netzmarkt не е задължен да защитава авторските права на участника.
8. ИЗТРИВАНЕ НА ВНОСКИ
Ако участникът желае след публикуването, заличаване или промяна на своята вноска, той се задължава да използва за това предложения уеб-интерфейс за управление. Искане за отмяна/промяна чрез други средства (електронна поща, телефонно обаждане, факс и т.н.) не съществува. Едно успешно изтриване/промяна настъпва в сила с известно закъснение и прави първия контакт на съответната интернет офертата забележим. Ако някоя трета страна (като интернет търсачки, интернет каталози, маркетинг партньори на Netzmarkt, печатни издания и т.н.) също е заимствала въпросната вноска, Netzmarkt отхвърля всяка отговорност и също всяко задължение за участие в изтриването или промяната от страна на трети лица, дори ако въпросното използване се използва въз основа на активно настояване, със съгласието на, или търпимостта на Netzmarkt.
9. ЗЛОУПОТРЕБА ОТ ТРЕТА СТРАНА
Поради естеството на интернет, всички мнения на участниците (или отделни елементи от тях), могат да бъдат изтеглени от други потребители и да бъдат разпространени или използвани неправомерно за други цели, освен предвидените. Netzmarkt отказва изрично да носи отговорност за това. В случай на такава злоупотреба на собствените вноски от страна на трети лица, участниците още сега се задължават да не предявяват никакви претенции срещу Netzmarkt или неговите директори.
10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Участникът е длъжен да третира потребителско си име и парола поверително и да не ги разкрива на трети лица. В случай на съмнение за злоупотреба с данните за достъп, Netzmarkt трябва да бъде информиран незабавно. След всяко използване участникът е длъжен да излезе от системата, в случай че и други хора използват същия компютър.
11. ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ТРЕТИ СТРАНИ
В случай на нарушение на някое от условията за участие посочени тук, участниците ще предоставят на Netzmarkt и нейните директори при първо поискване на всякакви възражения от страна на трети лица.
12. ОТГОВОРНОСТ В ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ВРЪЗКА
Ако участникът нарушава някое правило от условията за ползване, той е длъжен да обезщети Netzmarkt.
Netzmarkt изключва всяка отговорност за загуби или щети, причинени от неспазване на условията за участие или за ползване.
Отговорността на Netzmarkt спрямо участника трябва да бъде ограничена до размера на сумата, която участникът е платил през 24-те месеца, предхождащи случая на отговорност, общо за такси за обслужване за въпросната услуга на Netzmarkt.
От изложените по-горе ограничения на отговорността, остават незасегнати разпоредбите на § 309 № 7 (отговорност за увреждане на живота, тялото или здравето и в случаите на груба небрежност) и № 8 BGB (друга отговорност за неизпълнение на служебните задължения).
13. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ ЗА ВРЪЗКА
Участникът декларира, че е съгласен Netzmarkt да съхранява данните за свързване (с това се има в предвид: IP адрес, дата, час), от които неговата вноска е била предадена. Ако трета страна направи иск срещу Netzmarkt, че от някоя вноска правата му са били нарушени, участникът разрешава още днес на Netzmarkt, да съобщи по-горе посочените данни от свързването на такива трети страни.
14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Участникът се информира с настоящото в съответствие с § 33 раздел 1 от федералния закон за защита на личните данни и § 4 от регламента за защита на данните, че Netzmarkt съхранява адреса му в машинно-четивна форма и обработва по електронен път задачите за изпълнение, които произтичат от договора. Ако в рамките на това интернет предложение съществува необходимост за въвеждане на лични или служебни данни (имейл адреси, имена, адреси), тогава това се извършва на доброволна основа от страна на потребителя.
Netzmarkt третира данните на участниците поверително, но не може да бъде изключено, че данните могат да бъдат шпионирани, променени или изтрити в случай на неизправност, технически смущения, хакване и т.н. Netzmarkt не се задължава да съхранява или да архивира каквито и да е данни. Netzmarkt не носи отговорност за възстановяването на данни.
15. РАЗДЕЛНОСТ НА КЛАУЗИТЕ
Доколкото единични разпоредби на тези условия за ползване не отговарят на приложимото право, останалите разпоредби остават незасегнати. Невалидни разпоредби ще бъдат заменени, когато това е възможно от тези валидни разпоредби, които достигат до голяма степен до целящата икономическа или правна цел.
 

 

Ако желаете да публикувате собствено съдържание на Gigajob, трябва да се съгласите с условията за ползване преди да добавите вашите обяви (автобиографии и/или обяви за работно място).
 
Общи условия за използване
(Version 1.0 vom 8.10.2004)
1. Общо
Този интернет сайт е публикация на Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (по-нататък накратко: "Netzmarkt") със седалище в Erlangen/Бавария. Предполага се, че наблюдателят (по-нататък накратко: "Потребител") приема в пълен размер следните условия за използване на всички Netzmarkt-интернет предложения. Допълнително може да се прилагат повече/различни разпоредби за приложение при използването на определени услуги. В такива случаи ще бъдете информирани още преди да използвате съответната услуга. Ако използвате този интернет сайт Вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не искате да бъдат обвързани с тези условия за ползване, не трябва да използвате тази интернет оферта.
2. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Ако потребителят използва тази интернет оферта без да заплати на Netzmarkt за това, тогава той автоматично се лишава от правото си да прави каквито и да било валидни задължения за плащания от страна на Netzmarkt. Netzmarkt си запазва правото да променя по своя воля и по всяко време всички неплатени услуги без предизвестие, изцяло или частично да ги променя, изтрива, удължава или прекратява. Следователно от страна на потребителя не може да има претенции за използването или наличието на дадена услуга, освен ако няма правно обвързващ договор с Netzmarkt, в който Netzmarkt се обвързва да предоставя определени услуги срещу заплащане.
3. Нарушения на уговорка
Netzmarkt замества загубата/щетите на потребителя в следствие на нарушение на уговорка максимално до големината, до която потребителя в течение на последните 12 месеца преди настъпването на нарушението на уговорката е направил плащания на Netzmarkt за поръчаната уговорка, и изключително при нарушения на такива услуги, които са договорно предвидени да се извършат от Netzmarkt към потребителя.
4. Отговорност
Netzmarkt не поема отговорност за предадена информация по своята инфраструктура, особено за нейната цялост, точност, актуалност, както и за това, че тази е свободна от правата на трети страни. Искове към Netzmarkt, които са причинени от използването или невъзможността за използване на предложеното съдържание (например, чрез невярна или непълна информация), са абсолютно изключени, освен ако не бъде доказана вина от страна на Netzmarkt за умишлена или груба небрежност. Това важи също така и за всички произтичащи от това щети, които възникват за потребителя от възприемането на този сайт. Сигурността в мрежата с данни, в които Netzmarkt публикува съдържания е ограничена. Netzmarkt не може съответно да поеме никаква отговорност за грешки и недостатъци, които оказват влияние в системата, засягат други участници в системата, или поребители в страни от система. Потребителят се отказва следователно от възражения спрямо Netzmarkt, които имат правно основание, извън една от страните отнасяща се за нарушаване на договорените изисквания за работа на Netzmarkt. По-специално потребителят се отказва от подаването на искове за обезщетение въз основа на така наречените компютърни вируси (също: троянски, Exploits и т.н.) към Netzmarkt. От изложените по-горе ограничения на отговорността остават незасегнати разпоредбите на § 309 № 7 (отговорност за увреждане на живота, тялото и здравето, и в случаите на груба небрежност) и № 8 BGB (друга отговорност за неизпълнение на служебните задължения).
5. Линкове/Референции
За хипервръзки на собствените ни страници, които сочат към сайтове на трети страни, Netzmarkt не носи никаква отговорност. В действителност Netzmarkt се дистанцира от цялото съдържание и дизайн на такива оферти от трети страни. Потребителят безвъзвратно се отказва да подвежда Netzmarkt под отговорност за незаконни, подвеждащи, неточни или непълни съдържания на свързаните уеб сайтове (напр. за вреди, приписвани от използването им).
6. Авторски права и права на търговските марки
Всички споменати търговски марки и търговски наименования (например имена на продукти и компании) са собственост на съответните им притежатели и са споменати в контекста на този уеб сайт единствено за информационни цели. Самото споменаване на регистрираната търговска марка не води до извода, че съответната марка не е правно защитена срещу трети страни.
7. Принос на трети страни
Съдържанието на този уеб сайт се състои до голяма степен от вноски на трети страни (например текстове и графики), които Netzmarkt обикновено публикува безплатно (например обяви на други потребители). На Netzmarkt не е възможно да наблюдава, да проверява съдържанието и да упражнява директен активен контрол над вноски на трети страни. Потребителят е наясно, че той може да бъде изложен в рамките на тази интернет оферта на съдържание, което е обидно, неприлично или по друг начин нежелателно. Ако вноската на трети лица нарушава неговите права, потребителят се съгласява да предприеме правни действия единствено срещу извършителя на нарушението (т.е. автора на съответния пост), но не и срещу Netzmarkt.
8. Защитено съдържание
Този интернет публикация, включително всички нейни части (включително свързаните с тях бази данни) е защитена с авторско право и предназначена единствено за персонално, лично ползване. Всяка друга произлизаща от това употреба, особено приемането в интранет или интернет сайт, представлява нарушение, което задължава за възстановяване на щетите и ще бъде наказателно преследвано. Всяко търговско използване на съдържанието, данните или характеристиките не е разрешено без писменото съгласие на Netzmarkt. Това се отнася особено за репродукции, преводи, както и обработка и съхранение в електронни системи.
9. Отказ от гаранции
Използването на този уеб сайт е на собствен риск. Функциите за услуги / услуги се предлагат при всеки случай от Netzmarkt за добър дизайн и зависят от наличността. Netzmarkt не гарантира, че разполага по всяко време, без прекъсване, навременно, сигурно или без грешки с услугите. Особено Netzmarkt не гарантира точността и надеждността на информацията, която се получава чрез тази интернет оферта или за това, че качеството на получените във връзка с тази информация стоки, услуги или информации не отговарят на очакванията на потребителя. Изтеглянето и получаването на други съдържания във връзка с това интернет предложение е на собствен риск на потребителя. Той единствен е отговорен за всички щети на неговата компютърна система или други технически уреди, за загуба на данни или за каквито и да било други щети, причинени от свалянето на всеки файл или други сделки във връзка с този уеб сайт. Съвети и информация, получена от потребителя в рамките на този сайт, не представлява никаква гаранция от страна на Netzmarkt, освен ако това не е изрично договорено.
10. Разделност на клаузите
Доколкото единични разпоредби на тези условия за ползване не отговарят на приложимото право, останалите разпоредби остават незасегнати. Невалидни разпоредби ще бъдат заменени, когато това е възможно от тези валидни разпоредби, които достигат до голяма степен до целящата икономическа или правна цел.
 
 
Информация относно правото на отказ от договора
Право на отказ от договора с Gigajob, свързан предоставянето на платени услуги

Имате право да се откажете от настоящия договор с Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата на сключване на договора. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за взетото от вас решение чрез недвусмислено заявление изпратено до нас по пощенски път, факс или имейл.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Действие на отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ние незабавно ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 календарни дни считано от датата, на която ни информирате за вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от вас при първоначалната транзакция, освен ако вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за вас.

Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ от договора, се задължавате да ни заплатите всички услуги, ползвани до момента на отказа или сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от договора, спрямо общата сума по него.
 
Изброените разпоредби са правни текстове, които не винаги са лесни за разбиране. Въпреки това те са важни и задължителни за Вас. Така че моля прочетете ги внимателно. Ние създадохме за Вас редица други сайтове. Там обясняваме на "лесен език" как можете най-добре да използвате Gigajob. Тези сайтове са там само, за да Ви помогнат. Ако твърденията там противоречат на правните разпоредби на тази страница, тогава винаги важат правните разпоредби, които се прилагат тук. Благодарим Ви за разбирането.

Gigajob за кандидати
ЧЗВ за кандидати

Gigajob за работодатели
Правила за обяви
ЧЗВ за работодатели

Gigajob за агенции за подбор
ЧЗВ за агенциии за подбор на персонал